Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. – № 2 (56). – 220 с.

Рекомендовано до друку Вченою радою Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 9/253-8 від 29 жовтня 2019 р.

 

Опубліковано: 2020-01-24

Теорія та історія державного управління

Механізми державного управління

Регіональне управління та місцеве самоврядування