Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. праць. – Х. :
Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2020. – № 2 (58). – 244 с. 

Рекомендовано до друку Вченою радою
Харківського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України,
протокол № 8/264-7 від 30 жовтня 2020 р.

Опубліковано: 2021-01-15

Політичні та правові засади державного управління